Beroepscode Algemeen

De beroepscode is de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan of te worden nagelaten jegens de collega VIV-leden en anderen bij de uitoefening van het beroep betrokken personen of instanties.

Artikel 1 – Beroepscode VIV

1. Het lid is erop gericht zijn cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doelen.

2. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft voor de inrichting van zijn leven.

3. Het lid respecteert de wijze waarop de cliënt tegen de werkelijkheid aankijkt en dringt zijn visie niet aan de cliënt op.

4. Het lid stelt hoge eisen aan zijn professionaliteit en handelt volgens de reglementen van de VIV.

Artikel 2 – Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening 1. Het lid is zich ervan bewust waar de grenzen van zijn kennis en vaardigheden liggen en zal zich onthouden van behandelingen en uitspraken die gelegen zijn buiten zijn kennen en kunnen.

Artikel 3 – Aspecten met betrekking tot de relatie cliënt – lid 1. Het lid heeft een professionele en integere houding bij de beroepsuitoefening. 2. De cliënt heeft de vrijheid de relatie met het behandelende lid op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verbreken.3. Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn dossier. 4. Het lid heeft een geheimhoudingsplicht; alles wat het lid ten tijde van zijn beroepsuitoefening, in welke vorm dan ook, ter ore komt mag niet zonder toestemming van zijn cliënt met derden worden gecommuniceerd. Het lid gaat geen intieme persoonlijke relatie aan met de cliënt gedurende de periode van beroepsuitoefening. Wettelijke regels Het lid dient zich te houden aan de wettelijk gestelde regels die verband houden met zijn beroepsuitoefening.

Privacy statement voor therapeuten

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
  • de kosten van het consult

Klachtenreglement VIV:

Aansluiting geschillencommissie conform de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld:
https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2017/01/Reglement-Geschillencommissie-Complementaire-Behandelvormen.2017.pdf


Tuchtrecht VIV:
https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2019/03/07.6000-v2019-001-Reglement-voor-Tuchtrecht.pdf

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode