Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst ). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 • Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.                                                                                                                                                                                                                                                       Dit betekent onder meer dat ik:
 •  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).                                                                                                                                                                                      De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.                                                                                                                                                                           Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Privacy op de Zorgnota Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.   Dit zijn:
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde.
 • de kosten van het consult

Collectief alternatieve therapeuten: jouw voordelen uitgebreid uitgelegd

Als jij je aansluit bij een collectief alternatieve therapeuten scheelt dat een berg zorgen, tijd én dus kosten. Als VIV-lid profiteer je namelijk van allerlei voordelen: van een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot een eigen klachtfunctionaris. Wij zetten alle voordelen uitgebreid voor je een op rij.

Er komt veel kijken bij het hebben van een eigen praktijk als vitaliteitsprofessional. Je wilt graag voldoen aan alle kwaliteitseisen, wetten en regels. Ook wil je op de hoogte blijven van alle belangrijke ontwikkelingen in jouw vakgebied. En dan staat het vinden van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook nog op je lijstje. Kortom: een hoop uitzoekwerk en geregel.

Als lid van ons collectief alternatieve therapeuten hoef jij je over deze zaken niet druk te maken. Wij regelen alles voor je. In dit overzicht zie je wat jouw ledenvoordeel is:

Aansprakelijkheidsverzekering

Als therapeut of coach maak je liever geen fouten. Toch kan het gebeuren dat je een fout maakt die gevolgen heeft voor jouw cliënt. Deze kan jou dan aansprakelijk stellen voor de schade die je hebt veroorzaakt. En dat kan flink wat geld kosten. Slim dus om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

We hebben een beroepsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in het verzekeren van professionals in de gezondheidszorg. De verzekering bevat naast aansprakelijkheid voor het beroep ook

• Een stuk bedrijfsaansprakelijkheid
• Een stuk rechtsbijstand

Met deze verzekering voldoe je als vitaliteitsprofessional aan de nieuwe wettelijke eisen. Uitgebreide informatie vind je op de pagina Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

“De VIV heeft mij goed geholpen toen er een klacht over mij binnenkwam van een gecompliceerde cliënt die was doorverwezen via de jeugdzorg. Het ging over een vechtscheiding. Ik vond het zeer fijn dat de VIV mij hierin heeft gesteund, het gaf mij vertrouwen.”

~ Jet Sternefeld-de Beer, kindercoaching en levenscoaching

Geschillencommissie en klachtenregeling

Als therapeut of coach moet je voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (WKKGZ). Om jou zoveel mogelijkheid kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten te bieden hebben wij ons aangesloten bij een coöperatie. Dit is de coöperatie Complementary Alternative Medicine (CAM). Ook bieden wij een klachtenregeling met een eigen klachtenfunctionaris.

Voor aansluiting bij de geschillencomissie, klachtenfunctionaris en extern onafhankelijk tucht wordt jaarlijks €20,- in rekening gebracht.
Voor zowel leden als clienten hebben we interne vertrouwenspersonen en een externe volstrekt onafhankelijke klachtenfunctionaris.