Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Per 1 januari 2019 is de wet ‘verbeterde meldcode’ ingegaan. Professionals zijn verplicht om met de stappen, inclusief het afwegingskader, te gebruiken. Reden om de Wet meldcode in te voeren was dat uit onderzoek bleek dat professionals signalen van geweld en mishandeling niet altijd herkennen. Of dat ze niet weten wat te doen met de signalen. Doel van de Wet meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet stappenplan waaruit blijkt wat professionals moeten doen bij signalen van geweld. En dat werkt. Professionals met een meldcode grijpen drie keer vaker in dan professionals zonder meldcode

De stappen van de meldcode uitgewerkt is:

Stap 1: in kaart brengen van de signalen (inclusief de kindcheck) Wanneer de professionals signalen opvangen waarbij wellicht sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, worden deze signalen vastgelegd in het cliëntdossier of daar waar de organisatie heeft afgesproken het dossier op te slaan

Stap 2: Collegiale consultatie Het is belangrijk om signalen niet zonder collegiaal overleg te interpreteren. Twee weten meer dan een.

Stap 3: In gesprek met de betrokkenen Met de kennis vanuit de collegiale consultatie gaat de professional in gesprek met de betrokkenen om de signalen te bespreken

Stap 4: wegen van aard en ernst Is er op basis van de informatie uit stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling? Bij nee: sluit de meldcode af en informeer betrokkenen Bij twijfel: neem contact op met Veilig Thuis. Bij ja: gebruik het afwegingskader van de eigen beroepsgroep

Stap 5: Beslissen Beslissing 1: Is -op basis van het afwegingskader- melden noodzakelijk

Beslissing 2: Is het daarnaast mogelijk passende en toereikende hulp te bieden of te organiseren?

Wanneer is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk in de volgende situaties: Situaties van acute onveiligheid. Dit zijn die situaties waarin een kind of volwassene in direct fysiek gevaar verkeert en dat diens veiligheid de komende dagen niet gegarandeerd is en dat bescherming nodig is

Het staat overigens iedere professional of omstander te allen tijde vrij om op ieder moment een zorgelijke situatie met Veilig Thuis te bespreken en eventueel een melding te doen.