ALGEMENE VOORWAARDEN.

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Liesbeth Hummel is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer, verder aangeduid als “Ontspanningsplek.nl”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de patiënt/cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.

2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

a. Zorgaanbieder: therapeut Liesbeth Hummel die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd : 

  • CAT-vergoedbaar: De divisie van CAT-therapeuten waarvan de cliënten hun
    behandelingen (gedeeltelijk) laten vergoeden vanuit het aanvullende pakket. Om te voldoen aan het CAT-profiel moet je als therapeut zorgen dat je elk jaar je kennis up to date houdt, dit wordt bij- en nascholing genoemd. Het is noodzakelijk dat de beroepsorganisatie als kwaliteitsbewaker kan garanderen aan zorgverzekeraars dat ik als therapeut aan de eisen blijft voldoen. 
  • Complementaire Kwaliteitstherapeuten hebben een drie- tot vierjarige complementaire beroepsopleiding gevolgd op hbo-niveau.
  • Voldoen aan de Wkkgz en hebben een professionele praktijk. Alle Kwaliteitstherapeuten staan geregistreerd in het hbo-register van het RBCZ.

b. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt

c. Partijen: Zorgaanbieder en cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)

d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

e. RBCZ is het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. Een RBCZ-gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg. Goed om te weten is dat deze therapieën meestal vergoed worden vanuit je aanvullende zorgverzekering. Behandelingen van Kwaliteitstherapeuten komen voor (gedeeltelijke-) vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket 

f. GAT-beroepscode: CAT stelt het volgen van de beroepscode van de st. Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) verplicht aan alle door haar erkende therapeuten. De beroepscode van de GAT staat op de website van de GAT

G. De beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering (BBA) van BAT voor alternatieve therapeuten heeft alles te bieden voor Nederlandse complementaire therapeuten met een dekking van meer dan 4000 alternatieve of complementaire therapie vormen.

3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de patiënt/cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

4. Duur overeenkomst en ontbinding

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

c. Enig recht van de cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt heeft op de zorgaanbieder.

5. Annulering

a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24- 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

– Bij annulering tot 24-48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.

– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang of het niet na komen van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

– De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

a. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.

b. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

c. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

8. Facturering en betaling

a. Alle behandelingen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief , tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

b. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

c. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

d. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.

e. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

f. De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs van de behandeling te verhogen.

i. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

9. Aansprakelijkheid

a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de patiënt/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

10. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.

b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

11. Overige bepalingen

a. Indien één of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden.

b. De Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten GAT https://www.gatgeschillen.nl/beroepscode/ heeft op 29 april 2019 de GAT-beroepscode gepubliceerd. In deze beroepscode wordt duidelijk weergegeven wat de richtlijnen zijn voor professionele praktijkvoering van een alternatieve of complementaire therapeut die onder GAT-tuchtrecht valt. 

c. Datalek
In dit document staat beschreven wat een datalek is en hoe je hier als therapeut
mee om dient te gaan. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is de bron
voor veel informatie in dit document en er wordt ook meermaals verwezen naar een pagina op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

d. Meldcode huiselijk geweld
Wanneer je een actieve praktijk heb, kan het zijn dat je geconfronteerd wordt met
huiselijk geweld. Wat moet je doen als je constateert dat iemand slachtoffer is van
huiselijk geweld? Daarbij is het zelfs mogelijk dat iemand therapie opzoekt om deze reden.
Maak voor het oriënteren gebruik van de onderstaande pagina’s:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

DISCLAIMER

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.